ShqipEnglish
Qëllimi dhe Objektivat
PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
Qëllimi dhe objektivat e Qendrës 

Qendra ka si qëllim zhvillimin dhe rritjen e efektivitetit në veprimtarinë parlamentare, procesin legjislativ si dhe zhvillimin e demokracisë parlamentare nëpërmjet ndërmarrjes së studimeve dhe kërkimeve, organizimit të akiviteteve dhe trainimeve në këtë fushë.

 
Për arritjen e këtij qëllimi, Qendra do të tërheqë në veprimtarinë e saj specialiste të kualifikuar, vendas dhe te huajë dhe do të përpiqet të sigurojë mbështetjen e organizatave analoge jashtë vendit, në favor të punës shkencore dhe kërkimore. Qëndra synon botimin e një periodiku në fushën parlamentare. Ajo do të kontribuojë edhe për kualifikimin e studiuesve të rinj të fushës legjislative, duke bashkëpunuar me universitete, institucione, fondacione apo organizma të tjerë, vendas ose të huajë.
 

Qendra është regjistruar si person juridik në Gjykatën e Tiranës në janar 1999.

Elira Zaka është Drejtore Ekzekutive e Qendrës