ShqipEnglish
Drejtimet e veprimtarisë së Qendrës
PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike
Veprimtaria e QSP 

Drejtimet bazë të veprimtarisë së Qendrës janë:

    * procesi legjislativ dhe procedura parlamentare
    * statusi i deputetit
    * kontrolli parlamentar
    * çështjet që lidhen me ushtrimin e së drejtës elektorale
    * pjesëmarrja e publikut në procesin e vendimmarrjes në Shqipëri
    * teknika legjislative
    * diplomacia parlamentare
    * shërbimet parlamentare dhe infrastruktura bashkëkohore në efektivitetin e parlamentit

duke synuar dhënien e rekomandimeve dhe sygjerimeve të nevojshme për përmirësimin dhe zhvillimin e efektivitetit dhe të aspektit demokratik në drejtimet e përmendura më sipër. Gjithashtu, Qendra do të angazhohet në analiza krahasuese të zhvillimeve në fushën parlamentare në vendet e huaja, duke ndjekur në vazhdimësi zhvillimin e kësaj fushe.